حالت ردیابی پیشرفته

ما حالت ردیابی پیشرفته را برای افرادی که خواهان تجزیه و تحلیل عمیق تر هستند و می خواهند اطلاعات بیشتری در مورد رفتار بازدیدکنندگان خود پیدا کنند, توسعه داده ایم.

مزایای

  • سابقه بازدیدکنندگان
  • هیت مپ و پخش مجدد جلسه آماده است
  • آمار ردیابی موجود بیشتر
  • پارامترهای سفارشی را با بازدیدکنندگان مرتبط کنید

معایب

  • نیاز به رضایت ردیابی دارد
  • بسته به اینکه چه ماژول هایی فعال شده اند به داده های بیشتری برای ارسال نیاز دارد